User Image

food composter

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย!!

https://oklinthailand.com : ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าขยะมีทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนถนน แม่น้ำ บริเวณพื้นที่ที่เป็นสาธารณะบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนไม่เจอขยะ รู้หรือไม่ว่าขยะที่ทำให้เกิดเหม็นเน่า น้ำในคลองเกิดเป็นสีดำเกิดจากอะไร

  1. การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ
  1. การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจำเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้น
  1. ความมักง่ายและขาดความสำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้นเราควรสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงานหรือที่สาธารณะ หากเป็นที่บ้านแนะนำว่าท่านควรมีเครื่องกำจัดขยะ เพราะมันจะสามารช่วยทำลาย บดอาหารที่เน่า เศษอาหารต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังสามารถช่วยเทศบาลลดปัญหาขยะมูลฝอยอีกด้วย

food composter's collections

This member currently has no published collections, but check out all the published collections here.